S O C I A L
ateneu@arenyautes.cat
Horari d'oficina. Matins: dimarts i divendres d'11 a 13h. Tardes: de dilluns a divendres de 16:30 a 20h.
     Bar de l'Ateneu , demanar accés al bar    Socis, demanar accés a secretaria
L'Ateneu Arenyenc és una societat sense afany de lucre, reconeguda d’utilitat
pública i compromesa des de sempre amb la societat arenyenca.
A mitjan setembre de 1884, un grup d’amics que habitualment es reunien al Cafè d’en Flos,
van decidir fundar un ateneu. Començaren amb vetllades literàries, artístiques i científiques i l’any següent, el 1885, establiren els pilars bàsics de l’entitat, celebrant el primer certamen literari i situant l’Ateneu com a referent cultural de la vila.
El 1886, la seu social es traslladà a una casa de lloguer
al carrer d’Avall, i a la planta baixa s’obri la biblioteca
i es començà a impartir formació per a obrers. En poc temps, el local
va fer-se petit i es comprà un casal del carrer Ample, que tenia un patí que
donava al passeig Xifre.
Avui, l’entitat reafirma els seus principis ateneístics i manifesta la voluntat d’ésser
una societat plural, moderna i oberta a tothom que pretengui crear, acollir i difondre la
cultura, la formació i el debat intel·lectual, promoure també les arts, els esports i l‘esbarjo,
des de la responsabilitat econòmica, social i ambiental.

Aprovat per la Junta Directiva
i presentat a l’Assemblea General Ordinària del 26 de gener del 2014

Capítol 1 .- SOCIS - DRET DE VOT
A cada soci li correspon un vot. Cal un any d’antiguitat per tenir dret a vot.
Això no obstant, els socis no podran emetre el seu vot en la presa de decisions sobre assumptes en què es trobin en situació de conflicte d’interessos particulars de qualsevol mena, ni mentre desenvolupin un treball remunerat per a l’entitat. Si s’escau, els socis han de posar aquesta circumstància en coneixement del president i del secretari de la reunió.

El dret de vot queda suspès per a aquells socis que no estan al corrent del pagament de les quotes o derrames

El vot sobre els punts de l’ordre del dia a les Assemblees només pot ser presencial.
Les votacions per elegir Junta directiva es regiran per la normativa del capítol cinquè d’aquest reglament d’ordre interior.


Capítol 2.- ASSEMBLEA
Constitució de l’Assemblea General
L’Assemblea General queda vàlidament constituïda en primera convocatòria quan hi són presents la meitat més un dels socis. En cas contrari, es constitueix en segona convocatòria, mitja hora després de la primera, sigui quin sigui el nombre d’assistents.

A la convocatòria ha de constar-hi com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.

Ha de presidir l’Assemblea General el president de la Junta Directiva. Si aquest no hi pot assistir, l’ha de presidir el vicepresident. I si tampoc pot assistir-hi ho farà el membre de més edat de la Junta Directiva present a la reunió.

El Secretari o el Vocal que en faci les funcions en absència del titular, redacta l’acta de
cada reunió, que ha de contenir un extracte de les deliberacions, els acords adoptats, el resultat de les votacions i el nombre de socis presents i representats.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió
anterior i es sotmet a l’aprovació dels assistents.

Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.

En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació amb plenitud de drets i al corrent de pagament de les obligacions econòmiques. Capítol 3.- JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva pot encarregar tasques específiques a un associat o associada, o a un grup de treball, indicant l’objecte de la delegació i el termini d’execució.
La Junta Directiva també pot acordar la incorporació permanent o temporal de les persones físiques o jurídiques que contribueixin de manera substancial a l’adopció o l’execució de determinades decisions. Els incorporats tindran veu, però no vot, en les reunions de la Junta, i podran ser apartats dels seus càrrecs per acord de la Junta. El seu nomenament serà, en tot cas, a títol gratuït.


Capítol 4.- ORDRES DEL DIA
Un nombre de socis que representi almenys el 10% del cens electoral de l’associació pot sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió d’un assumpte o més a l’ordre del dia de l’Assemblea General. La sol·licitud s’ha de presentar en el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data prevista per a la reunió, a fi que es pugui informar tots els socis de l’ampliació de l’ordre del dia.

Durant l’Assemblea, també es pot demanar la inclusió d’un tema concret per debatre en una de propera. L’Assemblea decidirà sobre la seva inclusió a l’ordre del dia d’una propera reunió per majoria simple.

Les qüestions que s’incorporin a l’ordre del dia durant l’Assemblea General, per mitjà del procediment establert a l’apartat anterior, seran sotmeses a debat però no podran ser objecte d’adopció d’acord, excepte quan es refereixin a la convocatòria d’una nova Assemblea General.


Capítol 5.- JUNTA ELECTORAL, ELECCIONS.
Al moment de convocar eleccions per renovar la Junta Directiva, aquesta nomenarà una Junta Electoral que serà la que la que organitzarà i vetllarà pel correcte funcionament de tot el procés.

La Junta Directiva pot proposar diferents noms de socis a l’Assemblea per a aquesta tasca, com també si algun soci en vol ser membre pot oferir-se voluntàriament. L’Assemblea serà la que donarà la aprovació definitiva a la composició d’aquest òrgan.

En la primera reunió de la Junta Electoral aquesta escollirà el seu president i prendrà possessió del càrrec, determinarà el dia de les eleccions i les convocarà. En aquest mateix dia la Junta Directiva lliurarà a la Junta Electoral un cens actualitzat de tots els socis de l’entitat amb dret a vot. ( condicions, art. 32 dels estatuts)

La Junta Electoral fixarà el calendari i terminis d’exposició dels cens electoral, reclamacions per la presentació de candidatures, el dia i el lloc de les eleccions, el temps d’obertura del col·legi electoral i forma d’acreditació dels electors. Junt amb la convocatòria de les eleccions es farà arribar a cada soci el calendari de tot el procés.

Entre el dia de la convocatòria de les eleccions i la seva realització ha de transcórrer un mínim de 30 dies hàbils i un màxim de 45.

El procediment electoral s’haurà d’ajustar a les següents fases:

a) Aprovació del Cens electoral.
b) Senyalar el dia de les eleccions
c) Presentació i proclamació de les candidatures.
d) Realització de les eleccions, escrutini i proclamació del guanyador

La Junta Electoral farà públic el cens electoral col·locant-los als taulers d’anuncis de l’entitat.

Els socis disposen de cinc dies hàbils per presentar reclamacions o impugnacions a aquesta llista. La resolució de la Junta Electoral, que serà executiva, s’ha de dictar dintre els tres dies següents.

A partir d’aquesta data i durant deu dies es poden presentar a la Junta Electoral, en el lloc i horari que s’indiqui, les candidatures que opten a formar una nova Junta Directiva.

Les candidatures han d’incloure el nom dels socis candidats, encapçalats pel candidat a president. Els càrrecs que ocuparien cadascun d’ells es deixa a la decisió del president.

Passats tres dies la Junta Electoral proclamarà les candidatures que opten oficialment a les eleccions.

La Junta Electoral facilitarà a totes les candidatures que ho demanin, tot allò que sigui necessari per donar-se a conèixer a la resta de socis i, si ho precisen, els cedirà espais dintre del local social per desenvolupar-hi actes de propaganda de la seva candidatura. Les despeses econòmiques que això representi aniran a càrrec de la candidatura que ho sol·liciti.

La realització de les eleccions, s’ha de fer 20 dies després de la proclamació de les candidatures.

Les votacions seran presencials, no obstant això, si algun soci, per motius justificats no pot ser-hi present el dia de les eleccions, (absència, malaltia, estat físic etc.) pot comunicar-ho a la Junta Electoral, la qual estudiarà la manera de possibilitar aquesta participació a la majoria de socis.

L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora cal comunicar-la a partir dels tres dies següents mitjançant certificació a la Junta Directiva i a l Registre d’Associacions.

Els candidats elegits han de prendre possessió dintre del 15 dies següents a l’elecció.

Capítol 6.- VOT DE CENSURA
Les diferents maneres de resoldre la presentació d’un vot de censura seran:
a) En cas que el vot de censura afecti al president, el vicepresident o el vocal de
més edat ha d’exercir les seves funcions.
b) En cas que el vot de censura afecti a membres de la Junta Directiva, però no al president, aquest ha d’acordar la substitució transitòria dels càrrecs corresponents, decisió que s’ha de ratificar en la primera Assemblea General que celebri l’entitat.
c) Si el vot de censura afecta a menys de la meitat de membres de la Junta Directiva, incloent-t’hi però el president, els membres no afectats decidiran la provisió transitòria de vacants, decisió que també caldrà ratificar en la primera Assemblea General que tingui lloc.
d) Si el vot de censura afecta a més de la meitat de membres de la Junta, incloent-t’hi el president, l’Assemblea General ha de decidir entre cobrir provisionalment les vacants produïdes pel temps que resti de mandat, o convocar noves eleccions.


Capítol 7.- RÈGIM ECONÒMIC I DOCUMENTAL

L’exercici social comença l’1 de gener i acaba el 31 de desembre de cada any.

Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva. L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques i quotes extraordinàries que s'abonaran segons el que disposi la Junta Directiva.

El President, el Vicepresident, el Tresorer i el Comptador posseiran l’ús de la signatura en matèries d’ordre econòmic i financer, sent necessari dues signatures conjuntes.

L’aprovació i la liquidació del pressupost anual s’han de sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General.


Capítol 8.- RÈGIM DISCIPLINARI
Tot i que la voluntat de la societat es de potenciar el valor del debat intern, i que quan un soci no comparteix la visió que tenen les majories, l’entitat ha de ser capaç d’integrar la dissidència, debatre-la en assemblea i convertir-la en un valor capaç de contribuir en el propi creixement, cal que els estatuts tinguin un règim disciplinari. D’aquesta manera la societat pot adoptar mesures disciplinàries per l’incompliment de deures socials
REGULACIÓ LEGAL.
(Llei 4/2008, del 24 d’abril, del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques)
1. Els òrgans de govern encara que són sobirans per prendre decisions sancionadores, no tenen una potestat il·limitada
2. Cal garantir drets de proporcionalitat i de defensa. No poden lesionar-se drets com l’honor o la llibertat d’expressió i s’ha d’informar a la persona afectada de les causes que la justifiquen
3. Cal informar del dret d’oposar-s’hi, que es poden aportar proves de descàrrec donant la versió dels fets i que es disposa d’una instància superior, l’Assemblea general, per recórrer la decisió.
4. Per altra banda, la sanció si s’escau, ha d’ésser argumentat.


MECANISME: FASES I TERMINIS.
El procediment es pot iniciar d’ofici per part de la Junta Directiva, o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació.
2. La Junta Directiva, ha de nomenar un instructor abans de 10 dies.
3. L’instructor, tramita l’expedient sancionador i proposa a la Junta Directiva, la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor.
4. La resolució final, la fa la Junta Directiva, dins d’un període de 15 dies. Ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva.
5. Per faltes greus i molt greu, es pot recórrer davant la primera Assemblea General que tingui lloc

TIPIFICACIÓ DE FALTES I SANCIONS

FALTES LLEUS.
a) ?La falta de compromís amb les finalitats de l’Ateneu i de participació en la seva consecució.
b) ?No respectar els bens de la societat.
c) ?No facilitar la identificació com a soci sempre quan sigui demandada per qualsevol membre de l’entitat. En cas de no disposar circumstancialment del carnet de soci, es mostrarà el DNI.
d) ?Realitzar o prendre part en actes que afectin la bona imatge de l’entitat.
e) ?Tenir un comportament contrari a les normes de conducta i de convivència.
f) ?Ser irrespectuós envers: l’Assemblea, la Junta Directiva, les persones nomenades per la Junta i a altres socis.

La sanció si s’escau per falta lleu serà d’amonestació verbal o escrita i/o suspensió temporal de 1 a 6 mesos dels drets de soci. La potestat disciplinària correspon a la Junta Directiva i es on s’ha interposar recurs.


FALTES GREUS
a) ?Reiteració voluntària i continuada d’una falta considerada lleu.
b) ?Crear dubtes no raonats, sobre la correcta visió estratègica de l’entitat, compartida per la majoria dels socis i negar se a debatre-ho obertament en Assemblea.
c) ?Posar dificultats per la correcta aplicació dels objectius i finalitats de l’entitat.
d) ?Negar se sense donar motius raonables, a intervenir en el servei i activitats de l’entitat
e) ?Donar mostres públicament de no acceptar els Estatuts, Reglament de Règim interior o les disposicions que dicti l’Assemblea General, la Junta Directiva o els membres delegats per gestionat l’entitat.
?f) No comparèixer quan es requerit, davant la Junta Directiva per donar las
explicacions que se li demanin.

La sanció si s’escau, serà suspensió temporal de 6 mesos a 1 any dels drets de soci. La potestat disciplinària correspon a la Junta Directiva i es pot recórrer davant la primera Assemblea General que tingui


FALTES MOLT GREUS
a) ?Reiteració voluntària i continuada d’una falta greu.
b) No abonar las quotes fixades i aprovades per l’Assemblea General, dins del termini previst amb l’avís previ de la demora. El retard, comportarà el pagament de despeses de cobrament, de retorn i interessos legals.
c) Deixar de pagar les quotes durant un any serà causa d’expulsió per acord de la Junta Directiva
d) ?Quan a parer dels membres dels òrgans de govern, el soci ha actuat, o actua amb manifesta mala fe, obstaculitzant conscientment el bon funcionament de l’associació.
La sanció si s’escau, serà l’expulsió del soci de l’entitat. La Junta Directiva aplicarà provisionalment la sanció i proposarà l'aprovació definitiva, a la primera Assemblea General que tingui lloc, davant la qual, es podrà recórrer
En el cas d’expulsió per manca de pagament de quotes no caldrà instruir expedient informatiu sinó que a partir de l’informe del tresorer acreditant la manca de pagament i que se l’ha avisat prèviament del fet, la Junta Directiva podrà acordar l’expulsió.
 Capítol 9.- MODIFICACIÓ I ACTUALITZACIÓ DELS ESTATUTS

Quan es convoqui una assemblea en el que un dels punts del dia sigui la modificació dels estatuts, a la corresponent convocatòria es comunicarà als socis els articles a modificar així com el redactat proposat.
En el tauler d’anuncis de l’entitat s’hi penjaran uns estatuts amb tot el redactat complert.

Capítol 10.- CAUSES D’EXTINCIÓ I DISSOLUCIÓ
En cas de dissolució, l’Assemblea General pot nomenar una Comissió Liquidadora que
haurà de prendre les mesures oportunes per a l’extinció i liquidació de qualsevol operació pendent, tant si és a favor o en contra de l’Associació

Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament. 


Capítol 11.- HOMENATGE

Quan la Junta Directiva tingui coneixement de la mort d’un soci de l’entitat, ordenarà immediatament fer onejar a mig pal, en el balcó de la façana principal, la bandera de l’entitat com a homenatge i reconeixement al soci difunt.
Dita bandera restarà col·locada fins a que el soci difunt hagi estat enterrat.


Arenys de Mar gener de 2014

http://www.ateneuarenyenc.org ©   va néixer a l'espai virtual el dia 19 de juliol de 2014 i  pertany a la societat Ateneu Arenyenc, fundada el 1884.
Als locals de la societat, s'hi pot accedir per dos carrers de la vila,
Carrer Ample, 20-22. 08350, Arenys de Mar, Barcelona.  Passeig Xifré, 16-20. 08350, Arenys de Mar, Barcelona.
Aquest web ha estat dissenyat per Pere Planells, l'estiu del 2014