S O C I A L
L'Ateneu Arenyenc és una societat sense afany de lucre, reconeguda d’utilitat
pública i compromesa des de sempre amb la societat arenyenca.
A mitjan setembre de 1884, un grup d’amics que habitualment es reunien al Cafè d’en Flos,
van decidir fundar un ateneu. Començaren amb vetllades literàries, artístiques i científiques i l’any següent, el 1885, establiren els pilars bàsics de l’entitat, celebrant el primer certamen literari i situant l’Ateneu com a referent cultural de la vila.
El 1886, la seu social es traslladà a una casa de lloguer
al carrer d’Avall, i a la planta baixa s’obri la biblioteca
i es començà a impartir formació per a obrers. En poc temps, el local
va fer-se petit i es comprà un casal del carrer Ample, que tenia un patí que
donava al passeig Xifre.
Avui, l’entitat reafirma els seus principis ateneístics i manifesta la voluntat d’ésser
una societat plural, moderna i oberta a tothom que pretengui crear, acollir i difondre la
cultura, la formació i el debat intel·lectual, promoure també les arts, els esports i l‘esbarjo,
des de la responsabilitat econòmica, social i ambiental.
La Junta Directiva


CAPÍTOL l
CONSTITUCIÓ, FINALITAT I DOMICILI

Article 1
Aquesta entitat de caràcter cultural i social sense ànim de lucre, va ser fundada l’any 1884 amb el nom d’ATENEU ARENYENC, conserva el seu nom d’origen, mantenint el seu règim d’autonomia i delimitant el seu camp dins les normatives vigents, les que emanen de les federacions catalanes a les que està afiliada i als seus propis estatuts.
L’Ateneu Arenyenc és una entitat oberta tothom, sense cap mena de discriminació. La seva llengua oficial és el català, encara que s’hi podrà emprar tant personalment com socialment qualsevol altre llengua.
Article 2 . Personalitat jurídica
L’Ateneu Arenyenc té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica d’obrar, sense més limitacions que les establertes en aquests Estatuts; a la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; a la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions, i a les altres disposicions legals que actualment o en el futur puguin ser-li d’aplicació.

En conseqüència, L’Ateneu Arenyenc pot:
1. Adquirir, arrendar, posseir, conservar, disposar, alienar per qualsevol mitjà i gravar tota classe de béns, mobles i immobles, i drets.
2. Administrar el seu patrimoni.
3. Acceptar herències, llegats i donacions, o renunciar-hi. L’acceptació de les herències s’entendrà sempre a benefici d’inventari.
4. Obtenir subvencions, auxilis i altres ajudes de qualsevol de les administracions i organismes públics o de particulars, tant persones físiques com jurídiques.
5. Realitzar tota mena d’actes, formalitzar contractes i contraure obligacions.
6.Transigir i acudir a la via administrativa i judicial per exercir tota classe d’accions i excepcions davant de jutjats, tribunals i organismes públics i privats.
7. En general, realitzar tots aquells actes que siguin necessaris per al compliment del seu objectiu social, amb subjecció al que l’ordenament jurídic estableix.
Article 3
Els seus objectius i finalitats prioritàries són les de promoure i intensificar la cultura i el civisme, en el seu àmbit d’actuació. Assumeix el seu caràcter ateneístic en el sentit més ampli, és a dir, entès com una associació popular i oberta, amb la missió de crear, acollir i difondre la cultura, cercant la promoció i formació cultural no elitista, promovent el debat intel·lectual, l’acció científica, literària, artística, esportiva, i l’esbarjo creatiu, amb una orientació ciutadana democràtica, defensora dels drets humans i des d’una opció no partidista, de solidaritat i catalanitat, amb sentit, consciència i voluntat de poble.
Entre aquests cal destacar:
1. Propagar els coneixements literaris, científics i artístics, mitjançant l’organització de cursos, conferències, col·loquis i el que calgui per complimentar aquesta finalitat.
2. Organitzar actes recreatius, vetllades literàries, actuacions artístiques i musicals, exposicions i tot allò que representi una funció o activitat cultural.
3. Col·laborar en la promoció i conservació de les tradicions que ens són pròpies, tant locals com de país.
4. Promoure actuacions teatrals i artístiques, dins i fora de l’entitat, establint relacions i intercanvis amb associacions que fomentin les mateixes finalitats.
5. Col·laborar amb la Federació d’Ateneus de Catalunya.
6. Vetllar per l’activitat esportiva, fomentar l’excursionisme i organitzar visites de caràcter cultural, d’oci o d’intercanvi al país i l’estranger.
7. Mantenir i ajudar a les seccions o grups de treball que es puguin crear a l’entorn de l’entitat, com a elements bàsics per a la promoció d’activitats.
Article 4
El domicili de l’entitat és el mateix que posseeix en propietat des de l’any 1888, situat al carrer de Josep Anselm Clavé , núm. 20-22, amb façana al Passeig Josep Xifré, núm. 9-10, codi 08350 d’Arenys de Mar, telèfon 93 795 83 36, e-mail: ateneu@arenyautes.cat i web: www. Arenys de mar.org/entitats/ateneuarenyenc.
Article 5
L’àmbit preferent d’actuació de l’entitat serà la vila d’Arenys de Mar, la seva comarca i el territori català. Tanmateix, quan escaigui, podrà desenvolupar-la on sigui adient.
Article 6
Tractant-se d’una entitat de caràcter cultural sense afany de lucre, s’haurà de mantenir i millorar la seva biblioteca i arxiu, proporcionant als socis una sala de lectura i consulta equipada amb les noves tecnologies, per tal de posar-los-hi a la seva disposició tant publicacions diàries o periòdiques com informacions multimèdia, d’acord amb les finalitats socials.

CAPÍTOL ll
ELS SOCIS, ELS SEUS DRETS I OBLIGACIONS

Article 7
“Les persones que vulguin donar-se d’alta com a socis de l’Ateneu Arenyenc, ho han de sol·licitar per escrit a la Junta Directiva, la qual en prendrà una decisió en la primera reunió que tingui lloc, ho farà saber als socis mitjançant el tauler d’anuncis, i notificarà al nou soci la seva admissió. En la primera Assemblea General que tingui lloc, la Junta donarà a conèixer totes les altes produïdes al llarg de l’exercici”.
Article 8
Els socis seran actius i honoraris. Tant els socis actius com els honoraris, gaudeixen de tots els drets que s’enumeren en l’article 9 i estan sotmesos a les obligacions relacionades en l’article 10 dels presents Estatuts.
Seran socis honoraris totes aquelles persones que, pels seus mèrits i serveis en favor de l’entitat, a judici dels associats, siguin mereixedors d’aquesta distinció. Ho han de promoure els propis socis presentar una sol·licitud a la Junta Directiva esposant els motius. La Junta directiva ho estudiarà i ho presentarà a l’Assemblea General per tal que aquesta prengui per majoria una determinació.
Article 9
Els drets corresponents als socis de l’entitat són:
1. Assistir a les Assemblees amb veu i vot . Per exercir el dret a vot cal tenir un any d’antiguitat com a soci.
2. Elegir els membres de la Junta Directiva i ser-ne elegible per a formar-ne part, d’acord amb els Estatuts vigents.
3. Exercir la representació que se’l confereixi en cada cas.
4. Intervenir en el govern i en les gestions, com també en els serveis i activitats de l’entitat, d’acord amb les normes legals i estatuàries establertes.
5. Exposar a l’Assemblea General i a la Junta Directiva les propostes que puguin potenciar l’entitat i fer més eficaços els seus objectius.
6. Sol·licitar informació i obtenir explicacions de la Junta Directiva sobre l’administració i gestió de l’entitat.
7. Rebre informació de les activitats de l’entitat.
8. Utilitzar els serveis de l’entitat.
9. Formar part de les seves seccions o grups de treball.
10. Posseir un exemplar dels Estatuts i del Reglament de Règim intern.
11. Consultar els llibres de l’entitat.
12 Ésser escoltat per la Junta Directiva, per l’Assemblea General o per tots dos, amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries contra ell, i ésser-ne informat dels fets que les han determinat.
Article 10
Les obligacions corresponents als socis de l’entitat són:
1. Acceptar els Estatuts, el Reglament de Règim intern i totes les disposicions que dicti l’Assemblea General, la Junta Directiva o els membres delegats per gestionar l’entitat.
2. Abonar les quotes semestrals o anuals establertes com a termini màxim dins del primer i tercer trimestre de l’any en curs.
3. Contribuir al manteniment i difusió de les activitats de l’entitat.
4. Mantenir les col·laboracions que siguin necessàries pel bon funcionament de l’entitat.
Article 11
Les causes de baixa són:
1. La voluntat de l’interessat, expressada per escrit a la Junta Directiva.
2. No abonar les quotes fixades i aprovades per l’Assemblea General
3. No complir les obligacions estatutàries.
4. En el cas d’absència forçosa i prolongada, prèvia notificació a la Junta Directiva, es pot sol·licitar la baixa temporal.

CAPÍTOL llI
ÒRGANS DE GOVERN DE L’ENTITAT

Article 12
Els òrgans de representació, govern i administració de l’entitat són:
a) L’Assemblea General
b) La Junta Directiva
Article 13
L’Assemblea General

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable. L’assemblea General podrà ser Ordinària o Extraordinària.
L’Ordinària es celebra un cop l’any, normalment dintre del mes de gener següent a la finalització de l’exercici social. La Extraordinària, sempre que ho acordi la Junta Directiva o que ho demani un nombre de socis que no sigui inferior al 10%. En aquest últim cas, des del dia de la sol·licitud formal dels socis que la demanin, a la seva convocatòria no poden transcórrer més de 30 dies. En aquesta Extraordinària no es podrà tractar cap més tema que el proposat.
Article 14
A l’Assemblea General Ordinària la Junta Directiva donarà compte de la seva gestió i de l’estat de comptes de l’entitat. També es procedirà quan correspongui a la elecció dels càrrecs de la Junta Directiva que reglamentàriament s’han de cobrir. També es podran incloure en l’ordre del dia aquelles propostes que la Junta Directiva estimi convenients i les presentades per un nombre de socis no inferior al 10%. Aquestes propostes hauran de formular-se per escrit, anar signades pels interessats i ser lliurades a la secretaria de l’entitat almenys vint dies abans de la celebració de l’Assemblea General.
El president es podrà negar, sense cap més tràmit, a incloure a l’ordre del dia qualsevol proposta que no s’ajusti als requisits esmentats.
Article 15
L’Assemblea General de socis tant Ordinària com Extraordinària serà convocada per escrit al domicili de cada soci, amb un mínim de 15 dies d’antelació, a més de col·locar la convocatòria en el tauler d’anuncis de l’entitat.
Article 16
Tots els acords de l’Assemblea General Ordinària o Extraordinària, es prenen per la majoria de vots presents, sigui quin sigui el nombre d’assistents.
Article 17
L’Assemblea General és l’òrgan màxim de l’entitat i té competència especial en:
a) Fixar les quotes a satisfer pels socis.
b) Establir, en cas de ser necessari, les quotes extraordinàries o derrames
c) Adquirir, vendre, o gravar els bens, mobles o immobles de l’entitat, el valor dels quals excedeixi del 25% del pressupost anual de l’exercici social.
d) Règim disciplinari.
e) Modificar els Estatuts i el reglament de règim intern quan s’escaigui.
f) Proposar la fusió o segregació de l’entitat.
g) Dissoldre o liquidar l’entitat.
Article 18
La Junta Directiva

La Junta Directiva és l’òrgan que gestiona, administra i representa els interessos de l’Entitat d’acord amb la llei, els vigents Estatuts i les disposicions de l’Assemblea General.
Estarà formada per un president, un vicepresident, un tresorer, un secretari i un mínim e tres vocals, elegits per l’Assemblea General. Un d’ells es responsabilitzarà de la biblioteca. Tots els càrrecs de la Junta són honorífics i no retribuïts, tindran una durada de quatre anys consecutius, amb possibilitat de reelecció.
Article 19
Correspon a la Junta Directiva:
a) Representar, dirigir i administrar l’entitat de la manera més amplia que reconegui la llei; complir i fer complir els Estatuts i Reglaments interns, així com la resta de disposicions que emanin de l’Assemblea General.
b) Interpretar els Estatuts, en cas de dubte, i resoldre en els casos que no s’hagin previst.
c) Convocar les Assemblees Generals i constituir-ne la mesa.
d) Acordar totes aquelles mesures que cregui convenient per una millor administració i progrés de l’entitat.
e) Admetre als socis, les seves baixes i si es dóna el cas, acordar la seva expulsió.
f) Elaborar el Reglament de Règim Intern i reformar-lo si cal; i si es tracta dels Estatus, fer-ne un projecte de reforma per presentar-lo a l’Assemblea General.
g) Proposar a l’Assemblea General les quotes a satisfer pels socis.
h) La convocatòria d’eleccions per proveir els càrrecs de la Junta Directiva.
i) Les facultats indicades en aquest article són enumeratives, no limitatives.
Article 20
Els acords de la Junta Directiva seran executius; la mateixa Junta o l’Assemblea General els podrà revocar.
Article 21
La Junta Directiva prendrà possessió dels càrrecs dintre dels quinze dies següents d’haver estat elegida.
Article 22
Per tal que els acords de la Junta Directiva siguin vàlids, caldrà l’assistència, com a mínim, de la meitat dels seus membres, entre ells el president, el secretari o el tresorer o els que actuïn en el seu nom. Tots els acords es prendran per majoria de vots presents. Queden exclosos d’aquesta disposició els acords que, partint dels Estatuts, necessitin un nombre major de vots o d’assistents. En cas d’igualtat prevaldrà el vot de qualitat del president.
Article 23
La Junta Directiva es reunirà, almenys, una vegada al mes. Així mateix, el president convocarà a la Junta a petició de la majoria dels seus components.
Article 24
Substitució dels membres de la Junta Directiva
El cessament de components de la Junta Directiva pot produir-se per les següents causes:
a) Per voluntat pròpia.
b) Finalització del mandat pel qual varen ser elegits
c) Pèrdua de la condició de soci de l’entitat.
d) Pèrdua de qualsevol de les condicions per ser elegit
e) Mort o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec.
f) Decisió disciplinaria executiva que inhabilita per ocupar algun càrrec dels òrgans de govern o representació de l’entitat.
Article 25
El president representarà legalment a l’entitat, i el vicepresident el substituirà en cas d’absència, vacant o malaltia.
Tant el president com la resta de membres de la Junta Directiva s’hauran d’ajustar a les normes establertes pels càrrecs respectius.
Article 26
El secretari portarà un llibre d’actes on farà constar els acords i, si és el cas, les opinions que s’hagin expressat, tant en les reunions de la Junta Directiva com en les Assemblees Generals. Les actes hauran de ser signades pel secretari amb el vist i plau del president. Al començament de cada reunió es llegirà l’acta de l’anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. També correspon al secretari portar el control del fitxer i el registre de socis, tramitar les sol·licituds d’altes i baixes i custodiar tota la documentació de l’entitat.
Article 27
El tresorer de la Junta Directiva serà el dipositari de l’entitat, signarà els rebuts, autoritzarà els pagaments i portarà els llibres de la comptabilitat. Serà obligació del tresorer formalitzar, dintre dels vint-i-cinc primers dies de gener de cada any, un balanç de situació i els comptes d’ingressos i despeses, que es donaran a conèixer a tots els socis, i també l’elaboració del pressupost pel proper exercici per tal de sotmetre’l a l’aprovació de l’Assemblea.
Article 28
En cas de suspensió o cessament del president, ha d’exercir les seves funcions el vicepresident. En cas d’absència d’aquest, i en últim cas, exercirà la presidència el membre de la Junta amb més antiguitat com a soci.
Article 29
En cas d’existir vacants a la Junta Directiva perquè no s’hagin proveït la totalitat dels càrrecs, o pel cessament d’algun dels seus components, sempre que no afecti a la figura del president, la provisió transitòria de vacants ha de recaure sempre sobre socis que tinguin la consideració d’elegibles pel càrrec a proveir, i només pel temps que resti de mandat, es delega a la Junta Directiva i aquesta decisió ha de ser ratificada en la següent Assemblea General o constituir una Comissió Gestora amb l’objecte de convocar noves eleccions

CAPÍTOL IV

ELECCIONS

CONVOCATÒRIA, CANDIDATURES I PROCLAMACIÓ

Article 30
Els membres de la Junta Directiva s’han de proveir mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret entre els seus socis amb dret a vot.
Article 31
Són electors i elegibles els socis que reuneixin les següents condicions en el moment de la convocatòria:
a) ser majors d’edat i tenir un any d’antiguitat com a soci.
b) tenir una antiguitat mínima de dos anys com a soci per presentar-se pel càrrec de president, i d’un any per presentar per a qualsevol altre càrrec de la Junta Directiva.
c) Estar al corrent de pagaments de les quotes i no estar suspès com a soci en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de les candidatures.
Article 32
El procediment electoral s’haurà d’ajustar a les següents fases:
a) Convocatòria d’eleccions.
b) Constitució de la Junta Electoral
c) Aprovació del Cens electoral.
d) Presentació i proclamació de les candidatures.
e) Realització de les eleccions, escrutini i proclamació del guanyador.
Article 33
La convocatòria d’eleccions correspon a la Junta Directiva. L’acte de les votacions pot fer-se coincidir amb l’Assemblea General Ordinària o convocar-ne una d’Extraordinària.
Article 34
La convocatòria d’eleccions per finalització natural del mandat ha de fer-se dins dels últims tres mesos de vigència, i sempre amb l’antelació necessària per tal que l’elecció es faci abans d’acabar el mandat.
Article 35
La Junta Directiva informarà de les eleccions mitjançant convocatòria adreçada als socis, i en donarà publicitat en el tauler d’anuncis de l’entitat.
Article 36
La convocatòria d’eleccions ha d’informar de les condicions necessàries per ser elector i/o candidat, així com totes les dates i detalls del calendari electoral.
Article 37
Simultàniament a l’acord de convocatòria d’eleccions, la Junta Directiva ha disposar la constitució de la Junta Electoral, la qual ha d’estar integrada per tres membres i disposar d’un nombre igual de suplents.
Article 38
Correspon a la Junta Electoral l’admissió de les candidatures, proclamar-les, conèixer i resoldre incidents, i les reclamacions dels socis candidats, publicar i comunicar els resultats del procés.
Article 39
La Junta Electoral es basarà en la normativa establerta per aquest afer en el Reglament d’ordre intern d’aquesta Entitat, podent no obstant fer les rectificacions que cregui oportunes per adaptar-se a les singularitats de cada ocasió. Aquestes modificacions la Junta Electoral ha d’aprovar-les per unanimitat.
Article 40
Si es presenta, o només fos vàlida una sola candidatura, la Junta Electoral procedirà directament a proclamar-la
Article 41
Si no es presenta cap candidatura, o no es vàlida cap de les presentades, la Junta Electoral ho ha de comunicar a la Junta Directiva, la qual en un termini màxim de tres mesos ha de convocar noves eleccions.
Article 42
L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora cal comunicar-la a partir dels tres dies següents mitjançant certificació a la Junta Directiva i a l Registre d’Associacions.
Article 43
Els candidats elegits han de prendre possessió dintre del 15 dies següents a l’elecció.


CAPÍTOL V

VOT DE CENSURA
Article 44
Per què es pugui presentar un vot de censura contra el president de l’entitat, la totalitat de la seva Junta, o qualsevol dels seus membres, caldrà que ho sol·licitin amb escrit justificat la majoria dels membres de la Junta o, com a mínim el 25% dels socis de l’entitat.
Article 45
Una vegada presentada la sol·licitud de vot de censura, dins del deu dies següents s’ha de constituir un Mesa de cinc persones, formada per dos membres de la Junta designat per la mateixa, els dos primers socis signants de la sol·licitud i un delegat col·legiat, que serà el president de la Mesa.
Article 46
Comprovada l’adequació de la sol·licitud als requisits senyalats a l’article 44, la Junta Directiva ha de convocar l’acte de la votació, que caldrà celebrar en un termini entre deu i vint dies hàbils. La convocatòria s’ajustarà a les condicions estatuàries per la convocatòria d’assemblees.
Article 47
El vot de censura només el pot acordar la majoria absoluta, la meitat més un del nombre socis presents a la votació, sempre que els assistents superin el 25% dels socis amb dret a vot.
Article 48
Les diferents maneres de resoldre la presentació d’un vot de censura es faran d’acord amb la normativa establerta en aquest apartat del Reglament de Règim Interior d’aquesta entitat.

CAPÍTOL VI

RÈGIM ECONÒMIC I DOCUMENTAL

Article 49
L’entitat comptarà amb medis econòmics per la seva subsistència i desenvolupament, mitjançant els ingressos següents:
a) Quotes dels socis
b) Derrames extraordinàries
c) Beneficis en proves, activitat i festes organitzades
d) Emprèstits que realitzi en virtut d’acord de l’Assemblea General Extraordinària.
e) Aportacions realitzades pels socis
f) Subvencions
g) Arrendaments de sales , serveis i concessions
h) Ingressos produïts per qualsevol altre medi legal

Article 50
a) La Junta Directiva formularà un pressupost de despeses i d’ingressos de l’entitat, per l’exercici econòmic següent.
b) Per despeses imprevistes es formularà una ampliació en el pressupost ordinari
c) La Junta Directiva està facultada per gestionar l’economia de l’entitat amb el límit total de despeses previstes en el pressupost anual, amb una variació màxima d’un 25%. En el cas que sigui necessari superar aquesta quantitat, es preceptiu convocar una Assemblea General per tal que ho autoritzi.
Article 51
L’entitat es sotmet a règim de pressupost i patrimoni propi, amb les limitacions legals que correspongui. L’objectiu principal de la destinació dels bens de que disposa és el foment i la pràctica de les activitats culturals i recreatives de l’entitat, i les possibles rendes s’hauran d¡aplicar a la conservació i el desenvolupament dels seus objectius socials. En cap cas es podran repartir beneficis entre els socis ni els directius.
Article 52
L’entitat podrà emetre títols de deute, alienació o gravamen de béns immobles.
Article 53
Els títols de deute s’inscriuran en el llibre de registre corresponent, en el qual s’hi anotaran les successives transferències. En tots aquests títols constarà el valor nominal, la data d’emissió, l’interès i el període d’amortització.
Article 54
Els títols de deute només podran ser subscrits pels socis, i la seva possessió no els conferirà cap dret especial, llevat de la percepció dels interessos establerts d’acord amb la legislació vigent.
Article 55
L’Assemblea General només pot autoritzar a la Junta Directiva per adquirir, grava o alienar de béns o acceptar diners en crèdit o préstec durant l’exercici, fins a un import conjunt que no excedeixi del 25 % del pressupost d’ingressos. Per excedir d’aquest límit, cal que la proposta prèvia sigui aprovada per les 2/3 parts dels assistents a l’assemblea. No es pot autoritzar l’emissió de títols de deute que estiguin garantits per parts alíquotes o patrimonials a favor de socis de l’entitat.
Article 56
L’emissió de títols transferibles de deute, alienació o gravamen de béns immobles, el valor dels quals excedeixi del 25% del pressupost d’ingressos aprovat per l’exercici, han de tractar-se en Assemblea General, i caldrà que sigui aprovada per les 2/3 parts dels assistents.
Article 57
Integren el règim documental i comptable:
a) El llibre d’actes
b) El llibre de registre socis
c) Els llibres de comptabilitat, en el qual hi figuren el patrimoni, les accions i obligacions, els ingressos i les despeses de l’entitat, on caldrà precisar la seva procedència i la inversió o destinació.
d) Els balanços, els comptes de pèrdues i guanys i la memòria econòmica.


CAPÍTOL VII

RÈGIM DISCIPLINARI

Article 58
Només es poden adoptar mesures disciplinàries contra un soci per incompliment dels seus deures com a tal. Prèviament a l’adopció de les mesures esmentades, el soci ha de ser informat de les causes que les motiven i ha de ser escoltat. Tota imposició de sancions ha de ser motivada i ha de respectar el principi de proporcionalitat.
Article 59
L’exercici de la potestat disciplinària correspon a:
a) La Junta Directiva
b) L’Assemblea General de socis
Article 60
Contra les decisions definitives es pot interposar recurs:
a) Davant de la Junta Directiva, quan es tracti d’infraccions lleus a les normes de conducta o convivència.
b) Davant l’Assemblea General, quan es tracti de sancions disciplinàries qualificades com a greus o molt greus, per infraccions relatives a actuacions, actituds o incompliment dels Estatuts.

CAPÍTOL VIII

REFORMA I ACTUALITZACIÓ DES ESTATUTS

Article 61
Els estatuts poden ser reformats per acord de l’Assemblea General convocada a l’efecte, mitjançant votació i referendats per les 2/3 parts del nombre d’assistents. Cal actualitzar-los d’acord amb la legislació vigent
Article 62
La convocatòria ha d’expressar amb claredat els articles que es pretenguin modificar, afegir o reformar.

CAPÍTOL IX
CAUSES D’EXTINCIÓ I DISSOLUCIÓ
Article 63
L’entitat el pot extingir per resolució judicial, per fusió o absorció en altres associacions, per la cancel·lació de la seva inscripció en el Registre d’Associacions o per les causes previstes en l’ordenament jurídic.
Excepcionalment, l’entitat es pot dissoldre per l’acord adoptat a l’Assemblea General convocada a l’efecte, per una majoria de les 2/3 parts dels socis assistents, i sempre que representin la majoria del total de socis amb dret a vot.
Article 64
Dissolta l’entitat, el romanent del seu patrimoni social, si es que existeix, revertirà a la col·lectivitat del municipi d’Arenys de Mar, i en cap cas podrà ser objecte de venda en benefici dels propis socis.
Article 65
Aquests Estatuts estan adaptats a la llei 4/2008 de 24 d’abril del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.


CERTIFICO : QUE AQUESTA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE L’ENTITAT HAN ESTAT APROVATS EN L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS, CELEBRADA EL DIA 26 DE GENER DE 2014.


http://www.ateneuarenyenc.org ©   va nèixer a l'espai virtual el dia 19 de juliol de 2014 i  pertany a la societat Ateneu Arenyenc, fundada el 1884.
Als locals de la societat, s'hi pot accedir per dos carrers de la vila,
Carrer Ample, 20-22. 08350, Arenys de Mar, Barcelona.  Passeig Xifré, 16-20. 08350, Arenys de Mar, Barcelona.
Aquest web ha estat dissenya: per Pere Planells, l'estiu del 2014